سرکان : قطعه‌ای از بهشت

اين وبلاگ براي معرفي گوشه اي از ايران که زادگاه من است ساخته شده است و بيشتر مطالب آن حاصل تحقيقات انجام شده براي بخشي از پايان نامه ام بوده است. سعي خواهم کرد اطلاعات آن را به روز نگاه داشته و البته بر جذابيت آن بيافزايم

Saturday, February 24, 2007

تيپ اقليمي سرکان

از لحاظ وسعت، اقليم سركان يك متوسط اقليم است. متوسط اقليم بيش از هر اقليم ديگر تحت تاثير نمودهاي ناهمواري سطح زمين و شكل آنها قرار دارد. از اين رو اقليم دشت، جلگه، دامنه، دره، كوهستان و... مشخص مي شود. از جمله فرآيندهاي جوي كه از عوارض سطح زمين تاثير مي پذيرند، رگبارهاي همرفتي، تشكيل ابرهاي محلي كوهستاني و... را مي توان نام برد. عملكرد اين پديده ها مي تواند تا ساعت ها تداوم داشته باشد.
تيپ اقليمي حوضه تويسركان به روش دومارتن نيمه خشك از نوع سرد به دست ميآيد ولي حوضه ي سركان از نوع مديترانه اي خواهد بود. هم چنين تيپ اقليمي حوضه به روش آمبرژه براي حوضه ي تويسركان نيمه خشك سرد تا خشك سرد و براي سركان اقليم ارتفاعات به دست ميآيد.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home