سرکان : قطعه‌ای از بهشت

اين وبلاگ براي معرفي گوشه اي از ايران که زادگاه من است ساخته شده است و بيشتر مطالب آن حاصل تحقيقات انجام شده براي بخشي از پايان نامه ام بوده است. سعي خواهم کرد اطلاعات آن را به روز نگاه داشته و البته بر جذابيت آن بيافزايم

Sunday, September 10, 2006

وضعيت نزولات جوي 2

ضريب تغييرات بارندگي سالانه

در ايستگاه فيروز آباد تويسركان ميانگين بارندگي در 9سال ديده باني شده، 7/351 ميليمتر و انحراف معيار 9/83ميليمتر و ضريب تغييرات 7/23 درصد مي باشد. آمار تراز شده ي (با توجه به ايستگاه اراك) 20 ساله داراي ميانگين 2/377ميليمتر بارندگي سالانه و انحراف معيار 9/98 و ضريب تغييرات 2/26درصد ميباشد. ضريب 2/26 نشانگر تقريباً منظم بودن باران سالانه ايستگاه در حوضه ي مورد مطالعه مي باشد.

در مجموع مرطوب ترين ماه سال بهمن-اسفند (ژانويه) و خشك ترين ماه سال تير-مرداد (اوت) است. اين شرايط مشابه رژيم بارندگي مديترانه اي است كه بارشهاي آن در زمستان و پاييز به حداكثر مقدار خود مي رسد و اين دو فصل به وسيله يك دوره ي خشك و نسبتاً طولاني (5-4ماه) از يكديگر جدا ميشوند.

بدين ترتيب از اواسط مهر تا اواسط ارديبهشت ماه بطور متوسط نسبتاً مداوم بارندگي در حوضه آغاز و از اواسط ارديبهشت ماه بارندگي قطع مي شود و خشكي فيزيكي بركل حوضه حكمفرما ميشود. واضح است كه در منطقه سركان، چون دما كمتر از دماي ميانگين حوضه است، مقدار ريزش جوي بيشتر است. به اين دليل كه با كاهش دما، مقدار ريزش هاي جوي افزايش مي يابد و بالعكس. در عين حال بارندگي و ارتفاع رابطه ي مستقيم دارند و با افزايش ارتفاع، بارندگي نيز افزايش مي يابد.

1 Comments:

At 7:23 pm, Anonymous Anonymous said...

سلام برادر

دستت درد نکنه از زحمتی که کشیدی،
- اگر نقشه موقعیت به صورت ثابت در صفحه باشد خوب است
- راستی اماکن سه ستاره را کی معرفی می کنی؟
غذاها، سنت ها فرهنگ ها و...
ما منتظر شناخت بیشتر سرکان هستیم

زمانی

 

Post a Comment

<< Home