سرکان : قطعه‌ای از بهشت

اين وبلاگ براي معرفي گوشه اي از ايران که زادگاه من است ساخته شده است و بيشتر مطالب آن حاصل تحقيقات انجام شده براي بخشي از پايان نامه ام بوده است. سعي خواهم کرد اطلاعات آن را به روز نگاه داشته و البته بر جذابيت آن بيافزايم

Wednesday, August 16, 2006

آب و هوا

طبق منابع و مطالعات انجام شده، بارندگي هاي منطقه ي همدان عمدتاً ناشي از توده هاي مديترانه اي است كه از غرب وارد كشور مي شوند و پس از آن جريانات واصله از سوي شمال غرب كه از درياي سياه و مناطق شمالي اروپا منشاء مي گيرند را مي توان نام برد. موقعيت منطقه و ارتفاع زياد آن سبب مي شود كه توده هاي هوايي مرطوب و باران زايي كه بويژه ا ز سوي غرب وارد كشور مي شوند، قسمت اعظم رطوبت خود را در منطقه ي همدان ريزش نمايند. براساس اسناد، منابع و سالنامه هاي آماري هواشناسي موجود، در سطح استان همدان 33ايستگاه هواشناسي داير مي باشد كه از اين تعداد 2ايستگاه تحت عناوين (ايستگاه كليماتولوژي تويسركان و ايستگاه تبخير سنجي فيروز آباد تويسركان) در حوضه ي رود تويسركان قرار دارند. آمار تعداد سالهاي ناپيوسته ديده باني ايستگاه كليماتولوژي تويسركان كم و ناقص و از سال 1360تا1374 ه.ش هم آماري ندارد. بدين لحاظ از آمار ايستگاه فيروزآباد به عنوان ايستگاه اصلي حوضه و براي به دست آوردن بعضي فاكتورهاي ناحيه اي از تجزيه و تحليل بعضي ايستگاههاي همجوار استفاده گرديده است. عدم كفايت مطلوب شبكه ايستگاههاي هواشناسي و نبود ايستگاه سينوپتيك در دامنه هاي جنوبي الوند و هم چنين ايستگاه هواشناسي در ارتفاعات نقصي است كه از دقت بررسي هاي اقليمي مي كاهد

0 Comments:

Post a Comment

<< Home